Stowarzyszenie Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych
Aktualności
 
2024.06.21

Zwyczajne Ogólne Zgromadzenie Członków

<<<więcej>>>
Nowa Dyrektywa

o charakterystyce energetycznej

<<<więcej>>>
Szkolenia

maj czerwiec 2024

<<<więcej>>>
NF-15/40

Opinia SCiAE na temat funkcjonowania programu

<<<więcej>>>
Przepisy

Dyrektywy:

Dyrektywa DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY 2024/1275/UE z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Dyrektywa DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY 2018/844/UE z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej.

Dyrektywa DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

linia

 

Ustawy:

Metodologia ŚwiadectwOBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane

Metodologia ŚwiadectwOBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków

Ustawa Termomodernizacyjna USTAWA z dnia 7 października 2022 r. zmieniająca Ustawę o charakterystyce energetycznej budynków.

Ustawa Termomodernizacyjna USTAWA z dnia 29 września 2022 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych (w tym nowelizacji Ustawy o wpieraniu termomodernizacji i remontów).

Ustawa Termomodernizacyjna USTAWA z dnia 20 kwietnia 2021 r. zmieniająca Ustawę o efektywności energetycznej.

Ustawa Termomodernizacyjna USTAWA z dnia 23 lutego 2021 r. Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (tekst jednolity).pdf.

Ustawa Termomodernizacyjna USTAWA z dnia 23 stycznia 2020 r. zmieniająca Ustawę o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Ustawa Termomodernizacyjna USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (tekst jednolity styczeń 2020).

Charakterystyka USTAWA z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

Charakterystyka USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.

Ustawa Termomodernizacyjna USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Ustawa Termomodernizacyjna USTAWA z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. (tekst jednolity)

linia

 

Rozporządzenia:

Metodologia Świadectw ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 9 maja 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Metodologia Świadectw ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej

Metodologia Świadectw ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 14 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji

Metodologia Świadectw ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Metodologia Świadectw ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Metodologia Świadectw ROZPORZĄDZENIE Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

Metodologia Świadectw ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Metodologia Świadectw ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów.

Ubezpieczenie ROZPORZNDZENIE Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej.

Metodologia Świadectw ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r.w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

Metodologia Świadectw ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej.

Warunki Techniczne ROZPORZĄDZENIE Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Ubezpieczenie ROZPORZNDZENIE Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielna całość techniczno-użytkowa.

Weryfikacja Audytów ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów.

Audyt ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Warunki Techniczne ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Metodologia Świadectw ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielna całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.

linia

 

Inne opracowania:

Metodologia Świadectw Ekspertyza MCBE - Przegląd przepisów określających minimalne wymagania dotyczące charakterystykienergetycznej (2017).

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2010-2023